Fjordordningen

Fjordordningen

 

Et samarbejde mellem følgende havne, klubber, bådelaug og foreninger i Mariagerfjord Kommune:

Hobro Sejlklub, Høllet Bådelaug, Stinesminde Havn, Vive Bådelaug, Hadsund Sejlklub, Hadsund Bådelaug,
Foreningen Øster Hurup Fiskerihavn, Kongsdal Bådelaug, Mariager Sejlklub, Hobro Både- og Fiskeriforening.

Fælles bestemmelser:

 

1.Optagelse i fjordordningen:
Alle havne, klubber, bådelaug og foreninger (i det følgende benævnt havne),
uanset medlemskab af en hovedorganisation eller ej, kan optages i fjordordningen, såfremt de efter ansøgning kan godkendes af formandsmødet.

 

2. Fjordmødet:
Der afholdes hvert år i januar måned et fjordmøde mellem de samarbejdende havne.
De respektive bestyrelser afgør selv, hvilke medlemmer/repræsentanter, der deltager
i fjordmødet. Mødet indkaldes og afholdes på skift af de tilsluttede havne.
Næste Fjordmøde (januar 2007) indkaldes af Vive Sejlklub. Derefter indkalder Hadsund Sejlklub, og således fortsætter det efter tur 'i urets retning - styrbord bane'.

 

3. Formandsmødet:
Der afholdes hvert år i august måned et formandsmøde mellem de samarbejdende
havne. Mariager Sejlklub indkalder til det næste Formandsmøde (august 2007),
og således fortsætter det efter tur 'i urets retning'.

 

4. Samarbejdsudvalg:
Forud for fjordmødet i januar måned afholdes desuden et fællesmøde i november måned med deltagelse af formænd og havnenes samarbejdsudvalg.

 

5. Fortøjningsbøjer:
Fjordordningen vedligeholder og udsætter fortøjningsbøjer i Mariager Fjord.
Fyr- og Vagervæsenet i Mariager Fjord forestår udsætning og optagning af bøjerne.
Havnene dækker (efter en aftalt fordelingsnøgle) udgifterne til vedligeholdelse.
Der må ikke fortøjes mere end 3 både til en fortøjningsbøje. Den maksimale belastning på 15 ton må ikke overskrides. Flere fartøjer må gerne benytte én bøje, hvis max-belastningen ikke overskrides. Et fartøjs belastning beregnes som fartøjets vægt. Først ankomne båd bestemmer, om man skal ligge på siden af hinanden, eller om der skal fortøjes ved agterenden. Sidst ankomne båd sørger for fornøden affendring og retter sig efter fortøjningsanvisning fra den tidligere ankomne båd (fortøjning til bøje, spring etc.). Benyttelse af bøjen sker på eget ansvar. Enhver skade, der måtte ske under benyttelse af bøjen, er Fjordordningen uvedkommende.

 6. Identifikation:
Fartøjer, der er omfattet af fjordordningen,

 

skal føre klubstander og være angivet med navn og hjemhavn.

 

7. Pladsanvisning:
Havne i fjordordningen skal tilbyde/anvise plads til fartøjer,
der fører klubstander og har hjemhavn tilsluttet fjordordningen angivet på båden.
Anvisningen gælder kun for fartøjer, der har fast plads tildelt i deres hjemhavn.

 

8. 3-døgns regel:
Fartøjer, der er omfattet af fjordordningens bestemmelser, kan ligge i havn som gæst
i op til 3 døgn uden at betale havneafgift. For ophold ud over 3 døgn betales den i havnen gældende havneafgift for gæstesejlere.
Ligeledes må fortøjningsbøjer i fjorden benyttes i op til 3 døgn ad gangen.
En ny 3-døgns periode i havn eller ved bøje kan først begynde efter 3 døgns fravær.

Øster Hurup og Stinesminde er ikke en del af denne aftale.

 

9.Miljø- og elafgift: 
Der opkræves fast miljøafgift på 25,- pr døgn for alle fjordsejlere
gældende under 3 døgns reglen
Juli mdr betaler alle fuld afgift Bådvask foretages i egen hjemhavn, medmindre andet aftales med gæstehavnen.

 

10.Brug af ordningen:
Fjordordningens bestemmelser vedrørende benyttelse af havnene gælder kun i forbindelse med ferieture eller tursejladser. Ordningen er ikke en parkeringsordning. Såfremt båden forlades i mere end 1 døgn, skal den stedlige havnemyndighed underrettes. Denne afgør i så fald suverænt, om der skal betales en havneafgift.

 

11.Anløbsbro ved Høllet:
Fjordordningens medlemmer skal være opmærksomme på, at den første anløbsbro
i Høllet ved skiltning er forbeholdt fartøjer fra Hobro og Hadsund sejlklubber.
Dette er en gammel tinglyst deklaration med daværende ejer og bedes respekteret. Alle er meget velkomne til at runde anløbsbroen og lægge til i havnen som gæst i Høllet Bådelaug.

 

12.Informationspligt:
Bestyrelserne har pligt til at informere deres medlemmer om bestemmelserne i fjordordningen samt offentliggøre disse ved opslag i havnene.

 

13.Orden i havnene:
Det er en selvfølge, at gæstesejlere overholder havnenes lokale ordensregler samt standardreglementerne for overholdelse af orden i de danske havne.

 

14.Ændringer:
Ændringer i nærværende fælles bestemmelser kan foretages, såfremt et kvalificeret flertal på et formandsmøde fremsætter motiveret skriftligt forslag herom.

Således vedtaget på formandsmødet den 28. august 2006
Revideret 21Sept 2011

Logget ind

Guest

Aktiviteter på havnen 2018

 Første lørdag i januar, februar og marts sejlerfrokost i klubhuset